ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557

งบหน้ารายจ่ายตามแผน / งาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557-2559