ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล  ชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพการช่างขุขันธ์สถาปัตยกรรม”  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2479  ที่วัดหลวงสุมังคลาราม ต.เมืองเก่า  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ขุขันธ์  รับนักเรียนปีแรกมีนักเรียน 25 คน จัดเป็นนักเรียนกินอยู่ประจำ พระมหาอิ่ม สายชุมพู เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ (ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระครูชินวงศ์ปฏิภาณ และ พระชินวงศาจารย์)

พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ขึ้นที่จังหวัดนี้  ได้อนุมัติเงินส่งเสริมอาชีพศึกษา  จำนวน 7,800 บาท  มาให้จังหวัดเพื่อปลูกสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อที่ 17 ไร่เศษ  สร้างโรงฝึกงาน 2 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง  บ้านภารโรง 2 หลัง ส้วมซึมที่นั่ง 1 หลัง ปรับพื้นที่และทำรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน  และได้ย้ายจากวัดหลวงสุมังคลารามมาเรียน ณ ที่แห่งใหม่เมื่อวันที่  2 ก.ย. 2482  โดยโอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล  ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้  จังหวัดศรีสะเกษ” ขยายหลักสูตรจาก 2 ปี  พระครูชินวงศ์ปฏิภาณ(อิ่ม  สายชมพู)  ผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ได้ลาออก ทางการได้แต่งตั้ง  นายประดิษฐ์  ภูริพัฒน์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน

 

พ.ศ.2486 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผมขึ้นอีกแผนกหนึ่งรับนักเรียนที่จบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนตามหลักสูตร 2 ปี

พ.ศ.2493  เปิดสอนอาชีวชั้นกลาง แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนที่จบอาชีวศึกษาตอนต้นหรือชั้นมัธยมปีที่ 3(ม.3)  สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร 3  ปี  เรียนประโยคอาชีวศึกษากลาง

พ.ศ.2501 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนช่างไม้ศรีสะเกษเป็น  “โรงเรียนการช่างศรีสะเกษ”

พ.ศ.2503 เปิดสอนระดับประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างไม้ปลูกสร้างรับนักเรียนที่จบ    อาชีวศึกษาชั้นกลาง หรือประโยคมัธยมตอนปลายหรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญเข้าเรียนตามหลักสูตร  3  ปี  สำเร็จแล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกก่อสร้าง

พ.ศ.2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบและรวมโรงเรียนการช่างสตรีศรีสะเกษเข้ากับโรงเรียนการช่างศรีสะเกษ โดยโอนครู ภารโรง นักเรียนและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งหมดรวมกันเปิดสอน 2 แผนก คือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกคหกรรมศาสตร์ ส่วสนแผนกช่างตัดผมได้ยุบเลิกไปเพราะไม่มีคนนิยมเรียน

พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณจากกรมอาชีวศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียนโรงฝึกงานโรงอาหาร  บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ส้วม ประปา ไฟฟ้า และปรับปรุงถนนภายใน ซึ่งมาปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่(สนามบินเก่ากองทัพอากาศยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นศูนย์การศึกษา) มีเนื้อที่ประมาณ 750  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  และได้ย้ายจาก  สถานที่เดิม  ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุตะวันออกโรงพยาบาลศรีสะเกษ  มาอยู่ในที่ดินแปลงใหม่  เมื่อเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518

พ.ศ.2519 เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า รับนักเรียนทั้งในเวลาปกติ  และนอกเวลาปกติ   (รอบเช้า,รอบบ่าย) เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกช่างก่อสร้าง  และแผนกคหกรรมศาสตร์

พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนฐานะระดับการศึกษาจากเดิมโรงเรียนการช่างเป็นวิทยาลัย

พ.ศ.2521 ได้ทำการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นระดับชั้น ปวช. หลักสูตร 3 ปี

พ.ศ.2522  กรมอนุมัติให้ทางวิทยาลัย ฯ  เปิดทำการสอนแขนงวิชาชีพอาชีพเพิ่มเติมอีก  2  แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “ช่างอิเล็กทรอนิกส์”

ในปี พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงชื่อเดิม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตามประเภทของสาขาวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน

พ.ศ. 2552  เปิดสาขาวิชาการโรงแรม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่ม

ในปัจจุบัน วิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม  บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาคปกติและทวิภาคี